โปรแกรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว

Gastronomy Tourism Program

การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวและทดสอบตลาด (FAM Trip)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก