เกี่ยวกับงานวิจัย

About Gastronomy Village Tourism Project

"การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยอง-จันทบรี-ตราด"

โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Gastronomy Village Tourism) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

รองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด) บนรากฐานคุณค่าและภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

The development of Gastronomy Village Tourism in less visited area of Active Beach (Rayong - Chanthaburi - Trat) based on the

foundation of value and local wisdom to sustainability for driving force the foundation economy

บทคัดย่อ

“การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Gastronomy Village Tourism) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายเมืองรองฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด) บนรากฐานคุณค่าและภูมิปัญญา สู่ความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยมีเป้าหมายหลัก (End Goals) คือ “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชนเพื่อใช้เป็น “เครื่องมือและเป็นกลไก” ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้พร้อมกับการอนุรักษ์และสืบสานทรัพยากรในท้องถิ่นและชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง” เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วัตถุประสงค์

 1. ประเมินและคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน สู่ความยั่งยืนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก

 2. สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาทุนมนุษย์ และการสื่อสารการตลาดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมอาหารไทยของชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก บนรากฐานคุณค่าและภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน

 3. จัดทำแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชนบนรากฐานคุณค่า ภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน

รายงานวิจัย

DOWNLOADโครงการย่อย 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Gastronomy Tourism Product) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด)

DOWNLOADโครงการย่อย 2 : การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน(Gastronomy Tourism Manpower) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด)

DOWNLOADโครงการย่อย 3 : การสื่อสารการตลาดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Creative and Innovative Marketing) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Link ไป url >> https://www.nrct.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Link ไป url >> https://www.tsri.or.th/

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) Link ไป url >> https://www.nxpo.or.th/

ทีมวิจัย

Researcher Team

คณะผู้วิจัย {แผนงาน}

คณะผู้วิจัย {แผนงาน}

คณะผู้วิจัย (โครงการย่อย 1)

โครงการย่อย 1 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทย ของชุมชน (Gastronomy Tourism Product) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด)

The development and value creation of Gastronomy Tourism Product in less visited area of Active Beach (Rayong - Chanthaburi - Trat)

คณะผู้วิจัย (โครงการย่อย 2)

โครงการย่อย 2 “การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน(Gastronomy Tourism Manpower) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด)”

The development of gastronomy tourism manpower to support the gastronomy tourism village in less visited area of Active Beach (Rayong - Chanthaburi - Trat)

คณะผู้วิจัย (โครงการย่อย 3)

โครงการย่อย 3 การสื่อสารการตลาดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Creative and Innovative Marketing) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด บนรากฐานคุณค่าและภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

Creative and innovative marketing communication for gastronomy tourism villages in less visited area of Active Beach (Rayong - Chanthaburi - Trat) based on the foundation of value and local wisdom for sustainability order to drive the foundation economy